Nieuws
10-05-2022

Wet kwaliteitsborging gedeeltelijk in werking getreden

Op 22 april 2022 zijn enkele artikelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Dit is nodig met het oog op de voorbereiding van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging dat per 1 januari 2023 zal gelden. Het gaat om de oprichting van een toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw, die onder andere instrumenten voor kwaliteitsborging moet goedkeuren.

Het inwerkingtredingsbesluit van 13 april 2022 regelt de inwerkingtreding van de artikelen van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 op grond waarvan de toelatingsorganisatie wordt ingesteld en met haar voorbereidende werkzaamheden kan beginnen, zoals het toetsen en toelaten van instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen. Verder treden de artikelen die hiermee samenhangen in werking, zoals het aanwijzen van bouwwerken die onder het stelsel vallen, de regels voor instrumenten en de verdeelsleutel voor de toezichtkosten van de toelatingsorganisatie. Gekozen is voor de datum van 22 april 2022 zodat de toelatingsorganisatie voldoende tijd heeft om instrumenten te toetsen en toe te laten.

Het is de bedoeling dat het gehele stelsel voor kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2023, tegelijk met de Omgevingswet, in werking treedt. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Het inwerkingtredingsbesluit heeft geen gevolgen voor burgers en bedrijven. Zij zijn pas op het moment dat het hele stelsel in werking treedt, verplicht om voor aangewezen bouwactiviteiten onder gevolgklasse 1 te gaan werken met een kwaliteitsborger. Voor bouwers verandert er door het inwerkingtredingsbesluit dus nog niets. Zij dienen tot aan de inwerkingtreding van het stelsel voor kwaliteitsborging een omgevingsvergunning voor het bouwen aan te vragen voor alle vergunningplichtige bouwwerken.