Nieuws
02-03-2021

VNG informeert Eerste en Tweede Kamer over stand van zaken Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

VNG heeft de Vaste Kamercommissie van de Eerste en Tweede kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de procedure van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen ("het Ontwerpbesluit"). De commissies hebben op donderdag 17 december jl. en dinsdag 12 januari jl. overleg gehad over dit onderwerp.

Financiële compensatie
De VNG heeft de commissieleden gewezen op de noodzaak van een heldere planning om een zorgvuldige voorbereiding en verantwoorde implementatie van het nieuwe stelsel mogelijk te maken. Ook heeft de VNG om een toezegging van Minister Ollongren gevraagd dat er voldoende financiële compensatie komt als uit het artikel 2 onderzoek Financiële verhoudingswet [*1] blijkt dat gemeenten de Wkb niet budgetneutraal kunnen invoeren.

Voorwaarden voor inwerkingtreding Wkb
De VNG heeft zich op het standpunt gesteld dat voor de inwerkingtreding van de Wkb op 1 januari 2022 aan de volgende voorwaarden die op 25 november 2020 met het Ministerie van BZK zijn afgesproken, moet zijn voldaan:

  1. Er zijn voldoende waarborgen in het stelsel van de Wkb dat gerealiseerde bouwwerken gaan voldoen aan de bouwtechnische voorschriften in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit 2012;
  2. Uit de huidige proefprojecten komen geen onoverkomelijke knelpunten naar voren voor invoering van het stelsel. Om knelpunten inzichtelijk te maken en op te lossen worden nieuwe proefprojecten opgestart;
  3. De ICT bij het Rijk en het bevoegd gezag is op orde;
  4. De toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw is operationeel, zodat bouwprojecten die onder het stelsel vallen, doorgang kunnen vinden;
  5. Er zijn voldoende instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen toegelaten tot het stelsel zodat bouwprojecten die onder het stelsel vallen, doorgang kunnen vinden;
  6. Er zijn voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zodat bouwprojecten die onder het stelsel vallen doorgang kunnen vinden.

Of tijdig aan deze door VNG gestelde voorwaarden kan worden voldaan, is natuurlijk nog onzeker. Minister Ollongren heeft inmiddels het nieuwe Ontwerpbesluit en de toelichting daarop aan de Eerste Kamer toegezonden, zodat de laatste versie nu openbaar is. Met dit nieuwe Ontwerpbesluit zal mogelijk al aan één of meer van deze door de VNG gestelde voorwaarden tegemoet zijn gekomen. We zullen daar in onze volgende blog over de inhoud van het nieuwe Ontwerpbesluit en de toelichting daarop ingaan.

[1] Afgesproken is dat er een onderzoek komt om inzicht te krijgen in de kosten die het toezicht op de gehele bouwregelgeving met zich meebrengt voor gemeenten (art. 2 Financiële verhoudingswet).