Nieuws
09-03-2020

Wetgevingsupdate Omgevingswet

9 maart 2020

De gepland invoeringsdatum voor de Omgevingswet (1 januari 2021) komt met rasse schreden dichterbij. Dat betekent dat de wetgever hard aan het werk is om het nieuwe stelsel van wet- en regelgeving op tijd klaar te hebben. In dit bericht geven wij u een korte update van de huidige stand van zaken in het wetgevingsproces.

Aantal belangrijke wetten aangenomen door Eerste Kamer

- Aanvullingwet grondeigendom
Op 10 maart 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Deze aanvullingswet zorgt ervoor dat een aantal instrumenten van grondbeleid een plaats krijgen in het stelsel van de Omgevingswet. Het gaat hierbij om onder andere onteigening, landinrichting en kavelruil.

- Aanvullingswetten geluid en bodem
Verder heeft de Eerste Kamer op dinsdag 18 februari 2020 ingestemd met de aanvullingswetten geluid en bodem. De Aanvullingswet geluid Omgevingswet stelt regels in de Omgevingswet voor geluid afkomstig van infrastructuur (wegen en spoorwegen) en industrieterreinen. De Aanvullingswet bodem Omgevingswet zorgt dat het onderwerp bodem een plaats krijgt binnen het stelsel van de Omgevingswet. Hiermee wordt de zorg voor de bodem verdeeld in de drie pijlers: preventie, toedeling van functies en het beheer van historische bodemverontreinigingen.

- Invoeringswet
Op 11 februari 2020 heeft de Eerste Kamer ook ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. De Eerste Kamer stemde die dag ook over drie moties die tijdens het plenaire debat over de Invoeringswet zijn ingediend. Onder meer een motie die de regering verzoekt om in het Invoeringsbesluit Omgevingswet een regeling op te nemen die ervoor zorgt dat er een plicht ontstaat voor gemeenten, provincies en waterschappen om participatiebeleid op te stellen, werd aangenomen.

- Aanvullingswet natuur
De Aanvullingswet natuur Omgevingswet is nog in behandeling in de Eerste Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer is voorzien voor 17 maart 2020.

Aanvullingsregeling bodem ter consultatie

Op 3 maart 2020 is de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet openbaar gemaakt ten behoeve van internetconsultatie. De consultatieperiode loopt tot 31 maart 2020. Deze Aanvullingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit bodem bij de Omgevingswet en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur. In de Aanvullingsregeling gaat het om locatie gebonden, uitvoeringstechnische, administratieve of meet- en rekentechnische voorschriften.

De regels over grond, baggerspecie en bouwstoffen die in de Regeling bodemkwaliteit staan, worden niet opgenomen in de Aanvullingsregeling bodem; er is een aparte regeling in voorbereiding die de Regeling bodemkwaliteit aanpast aan de Omgevingswet. Deze regeling zal later dit voorjaar in consultatie gaan.

In de zomer volgt besluit over startdatum

Rond de zomer zullen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg, het Rijk en de Tweede en Eerste Kamer beslissen of de geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 doorgaat. Een van de voorwaarden is dat de wetgeving en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende zijn geïmplementeerd bij alle (lagere) overheden. De komende periode informeert de minister de betrokken partijen maandelijks over de voortgang van deze implementatie. Uiteraard volgen wij deze berichtgeving op de voet.

Lees meer over de Omgevingswet op onze speciale website: https://www.wijnenstael.nl/exp...

Betrokken advocaten

Expertises

Omgevingswet