covid-pagina geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de NOW en andere (arbeidsrechtelijke) vraagstukken omtrent covid-19.

7 juli 2020

">

Nieuws

Tijdelijke Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid is verlengd (NOW 2.0)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is per 1 juni 2020 verlengd.

De NOW is een tijdelijke noodmaatregel voor werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van tenminste 20%. De NOW voorziet in een subsidie van maximaal 90% van de loonsom om de lonen van vast en flexibel personeel te kunnen doorbetalen. Het eerste tijdvak van de NOW, de NOW 1.0, voorzag in een subsidie voor loonkosten in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en kon tot 5 juni 2020 worden aangevraagd. Gelet op het huidig economisch klimaat heeft het kabinet de NOW 1.0 verlengd ter bescherming van banen en inkomens. Onder de NOW 2.0 kan vanaf 6 juli 2020 een subsidie worden aangevraagd voor de loonkosten over de periode 1 juni tot en met 30 september 2020. De NOW 2.0 volgt de systematiek van de NOW 1.0.

Werkgevers die gebruik willen maken van de NOW 2.0 moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn grotendeels gelijk aan de voorwaarden onder de NOW 1.0. Graag informeren wij u op hoofdlijnen over de wijzigingen.

1. Omzetverlies NOW 2.0
Er moet sprake zijn van een omzetverlies van tenminste 20%. Voor de NOW 2.0 wordt een derde van de omzet van 2019 vergeleken met de omzet in de door de werkgever gekozen periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Indien de werkgever al een aanvraag heeft ingediend voor de NOW 1.0 en de subsidie is verleend, dient de periode van omzetverlies waarvoor subsidie in het kader van NOW 2.0 wordt aangevraagd aan te sluiten op die periode van omzetverlies waarvoor in de NOW 1.0 subsidie is aangevraagd. De werkgever kan de periode van omzetverlies dan niet zelf kiezen.

2. Subsidiehoogte
De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over maart 2020. De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van 1 juni tot en met 30 september 2020, ongeacht de periode waarover het omzetverlies is berekend.

3. Loonsom
Anders dan in de NOW 1.0 kan de loonsom in de NOW 2.0 niet over een andere periode worden berekend als de loonsom in de subsidieperiode hoger is dan in de referentiemaand maart 2020. In de NOW 1.0 was in deze mogelijkheid voorzien voor seizoenbedrijven en andere werkgevers met een hogere loonsom in de periode van 1 maart tot en met mei 2020 dan in januari 2020. In de NOW 2.0 wordt er vanuit gegaan dat er minder werkgevers zijn die in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 een hogere loonsom hebben dan in maart 2020.

4. Forfaitaire opslag
In de NOW 1.0 werd de loonsom bij berekening van de NOW verhoogd met een forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten. Onder de NOW 2.0 wordt die opslag verhoogd tot 40%.

5. Aanvraag, voorschot en vaststelling subsidie
De NOW 2.0 volgt qua systematiek de NOW 1.0 voor wat betreft de aanvraag, de voorschotverlening en subsidievaststelling. In de NOW 1.0 vond bevoorschotting in drie termijnen plaats. In de NOW 2.0 in twee termijnen.

Daarnaast zijn in de NOW 2.0 de verplichtingen voor de werkgever aangepast. Deze zijn specifiek gericht op het bereiken van het doel van de regeling, namelijk behoud van werkgelegenheid.

a) Inspanningsverplichting scholing
In aanvulling op de verplichtingen die al bestonden onder de NOW 1.0 wordt in de NOW 2.0 aan werkgevers de inspanningsverplichting opgelegd om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk, zodat werknemers zich kunnen voorbereiden op een nieuwe manier van werken of ander werk. Werkgever dienen bij de aanvraag te verklaren dat zij aan deze inspanningsverplichting zullen voldoen. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging die van de subsidieverlening op de hoogte moet worden gesteld, kan toezien op naleving van deze verplichting.

b) Bonussen, dividend en eigen aandelen
De werkgever mag over 2020, tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021, geen i) winstuitkering aan aandeelhouders doen, ii) geen bonussen toekennen aan het bestuur en/of de directie en iii) geen eigen aandelen inkopen als een voorschot op de subsidie is verstrekt van ten minste EUR 100.000,- of het vast te stellen subsidiebedrag ten minste EUR 125.000,- bedraagt.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bijzondere regeling voor werkmaatschappijen, geldt deze verplichting ook onder deze drempelbedragen voor het concern, de groep of de moedermaatschappij. Dit was al van toepassing onder de NOW 1.0.

c) Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
De werkgever committeert zich bij de aanvraag van de NOW 2.0 geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV aan te vragen voor zijn werknemers in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Doet hij dit toch, dan zal het UWV de ontslagaanvragen in behandeling nemen en daarop beslissen. Ongeacht of het UWV de ontslagaanvragen toe- of afwijst, wordt de NOW-subsidie in dat geval gecorrigeerd op een vergelijkbare wijze als onder de NOW 1.0. Zie voor een rekenvoorbeeld onze covid-pagina. Anders dan in de NOW 1.0 betreft de correctie 100% van de loonsom van de voor ontslag voorgedragen werknemer en niet 150%. De ontslagboete van 50% komt te vervallen in de NOW 2.0.

d) Collectief ontslag
Doet de werkgever in de periode 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 een melding zoals bedoeld in de WMCO en dient hij in de periode van 1 juni en 30 september 2020 20 of meer ontslagaanvragen per WMCO-werkgebied in wegens bedrijfseconomische redenen, dan vindt een korting plaats van 5% op het totale subsidiebedrag. Een werkgever kan deze korting op twee manieren voorkomen. 1) Als de werkgever over iedere melding met de belanghebbende vakbonden of met een vertegenwoordiging van werknemers als er geen belanghebbende vakbond is, overeenstemming bereikt over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen, wordt de korting van 5 % niet toegepast. 2) Als het niet is gelukt overeenstemming te bereiken, wordt de subsidie ook niet gekort indien de werkgever samen met de belanghebbende vakbonden of met een vertegenwoordiging van werknemers als er geen belanghebbende vakbond is, gezamenlijk een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie heeft verzocht te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is en de werkgever dit verzoek op het moment van aanvragen van de vaststelling van de subsidie niet heeft ingetrokken.

FAQ Covid-pagina
Op onze speciale covid-pagina geven wij antwoord op de meest gestelde vragen over de NOW en andere (arbeidsrechtelijke) vraagstukken omtrent covid-19.

7 juli 2020