Nieuws
05-11-2020

Nieuwe wegwijzers ‘minimale acties Omgevingswet’ voor gemeenten met betrekking tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De VNG heeft onlangs het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' opgesteld, waarin is aangegeven welke voorbereidingen gemeenten minimaal voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moeten hebben getroffen. Om gemeenten op weg te helpen heeft de VNG zogenoemde wegwijzers opgesteld. Deze wegwijzers bevatten aandachtspunten en links naar relevantie informatie. De wegwijzers helpen gemeenten hiermee op weg om met de minimale acties aan de slag te gaan.

Een van de acties die gemeenten moeten hebben uitgevoerd voor inwerkingtreding van de wet, is het aanpassen van vergunningverlenings- en meldingsprocessen als gevolg van de Wkb. Het gaat hierbij om de inrichting van processen, de legesverordening, de informatievoorziening, de afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen en de juridische/inhoudelijke aspecten. In "Wegwijzer 7 – Vergunningverlening aangepast op de Wkb" staan de minimale acties voor implementatie van de Wkb opgenomen:

  • Gemeenten moeten een nieuw handhavingsbeleid opstellen, aangepast aan de Wkb. Fundamentele (technische) gebouwrisico’s moeten of kunnen geborgd worden in het omgevingsplan.
  • Zit er tijd tussen bouwmelding en startmelding? Dan controleren gemeenten ook bij de startmelding, er kan bijvoorbeeld rondom de status van een kwaliteitsborger iets zijn gewijzigd in de tussentijd.
  • Gemeenten moeten het Wkb-proces met werkende processen Omgevingswet integreren. Gemeenten richten de Wkb-processen intern in met de bijbehorende ICT-systemen.
  • Gemeenten moeten inzicht hebben in de gevolgen van de aanvragen in gevolgklasse 1 (omdat voor de melding geen leges mogen worden geheven) op de legesverordening en de legesinkomsten.
  • De opleiding en scholing van medewerkers VTH moet op orde zijn volgens de nieuwe werkwijze en benodigde competenties.

Gemeenten zullen komend jaar aan de slag moeten gaan met deze acties om ervoor te zorgen dat de Wkb tijdig wordt geïmplementeerd in de huidige processen en besluitvormingsprocedures. De link naar Wegwijzer 7 treft u hier aan: https://vng.nl/artikelen/wegwijzer-7-vergunningverlening-aangepast-op-de-wkb