Nieuws
07-04-2020

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

7 april 2020

Al langere tijd deden er geruchten de ronde dat de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken grote zorgen had over de haalbaarheid van de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Afgelopen week, op 1 april 2020, heeft Minister Van Veldhoven aangekondigd dat de Omgevingswet niet op 1 januari 2021 in werking zal treden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal worden uitgesteld, omdat zij een verantwoorde inwerkingtreding op die datum niet meer mogelijk acht. De kamerbrief inwerkingtreding Omgevingswet vindt u hier.

Hoewel in de Kamerbrief nadrukkelijk de koppeling wordt gelegd met de coronacrisis, blijkt hieruit dat uitstel ook zonder de coronacrisis vrijwel onvermijdelijk was.

Zo kan de Omgevingswet alleen in werking treden indien het Digitale Stelsel op orde is. Voor een goede implementatie van het Digitale Stelsel Omgevingswet moeten nog flink wat stappen gezet worden. In een bijlage bij de Kamerbrief gaat de minister in op de huidige aanpak en licht zij toe welke aanvullende maatregelen er genomen zullen worden.

Ook andere ontwikkelingen zoals het later beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocumenten, de verwerving van lokale software en de voortgang van de behandeling van de wetgeving zorgen voor vertraging. Zo is bij de Eerste Kamer nog de Aanvullingswet natuur in behandeling en moeten er nog diverse aanvullingsbesluiten en aanvullingsregelingen door het parlement behandeld worden. Ook bestaande wetgeving, zoals de Algemene wet bestuursrecht, moet nog worden aangepast. De minister heeft toegezegd het parlement tot de zomer door middel van maandelijkse voortgangsbrieven te informeren over de ontwikkelingen rondom de implementatie van de Omgevingswet.

Wanneer de Omgevingswet wel in werking zal treden, is nog niet bekend. De minister heeft benadrukt dat van uitstel zeker geen afstel komt. Zij wil echter het ontwerp-Koninklijk Besluit waarmee de inwerkingtreding wordt geregeld pas aanbieden aan het parlement als zij dit verantwoord vindt. Na overleg met de bestuurlijke partners op 8 april a.s. zal de minister met een voorstel voor een nieuwe datum van inwerkingtreding komen. Op onze website zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.