Nieuws
12-11-2020

Akkoord VNG en minister Ollongren over Wet Kwaliteitsborging

Recentelijk heeft VNG een onderzoek verricht naar de impact en de risico's van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ("Wkb") op het gebied van bedrijfsvoering en financiën voor bevoegde gezagen. Omdat uit dit onderzoek is gebleken dat de Wkb naar verwachting grote financiële risico's met zich brengt en het bevoegd gezag onvoldoende invloed zal kunnen uitoefenen tijdens bouwprocessen, heeft VNG de uitkomsten van deze onderzoeken aangeboden aan het Ministerie van BZK. Daarbij is het advies gegeven de risico's te bestuderen en in het wetgevingstraject zodanige keuzes te maken dat de risico's zich niet zullen voordoen.

Inmiddels hebben VNG en minister Ollongren een akkoord bereikt over de Wkb. De zorgen over de uitvoerbaarheid op een aantal onderdelen (zoals blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek van VNG), zijn door het akkoord weggenomen. Zo wordt de taakverdeling tussen gemeenten en kwaliteitsborger nog duidelijker beschreven, krijgen de gemeenten de mogelijkheid om in specifieke gevallen informatie over een project op te vragen en wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de risicobeoordeling en het borgingsplan. Ook is afgesproken dat er een onderzoek komt, om inzicht te krijgen in de kosten die het toezicht op de gehele bouwregelgeving met zich brengt voor gemeenten (artikel 2 Financiële verhoudingswet). Het akkoord biedt alle partijen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met proefprojecten en de implementatie van de Wkb. Kortom; met dit akkoord tussen VNG en het Ministerie is een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de Wkb op 1 januari 2022.

12 november 2020