Naast de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) kennen we in Nederland de WCAM: de Wet collectieve afwikkeling massaschade.

De in 2005 in werking getreden WCAM biedt de mogelijkheid een tussen een belangenorganisatie en een gedaagde tot stand gekomen schikking ook verbindend te verklaren voor benadeelden die zich niet bij de belangenorganisatie hadden aangesloten.

Na de verbindendverklaring (door het gerechtshof Amsterdam, dat bij uitsluiting bevoegd is) geldt de schikking ook voor hen, tenzij zij van de opt-out mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. Benadeelden kunnen zo hun schade vergoed krijgen zonder dat zij daarvoor zelf een (vaak langdurige en kostbare) procedure hoeven voeren.

De Wet Collectieve afwikkeling massaschade (WCAM)
veelgestelde vragen

De WCAM

Wat is het doel van de WCAM?

De WCAM beoogt een collectieve afwikkeling van massaschade te vergemakkelijken. Het geeft partijen de mogelijkheid om een door hen bereikte schikking op te nemen in een vaststellingsovereenkomst en deze door de rechter verbindend te laten verklaren voor alle benadeelden.

Voor benadeelden heeft de WCAM als voordeel dat zij geen lange, individuele procedure hoeven te voeren om hun schade vergoed te krijgen. Zij maken aanspraak op compensatie door aan te tonen dat zij behoren tot een groep aan wie in de overeenkomst compensatie is toegekend. De voor compensatie beschikbare middelen worden dan gelijkelijk verdeeld over de benadeelden.

Voor de verweerster heeft de WCAM als voordeel dat zij niet wordt betrokken in een veelheid aan individuele procedures. Hierdoor is de verweerster in staat de schade te begroten en af te wikkelen binnen een bepaalde periode.

Terug naar boven
Hoe kunnen partijen ervoor zorgen dat de schikking verbindend wordt verklaard?

Nadat de (exclusieve) belangenbehartiger (voor een uitleg van het begrip ‘exclusieve belangenbehartiger’ wordt verwezen naar onze website met betrekking tot collectieve acties in Nederland) en de verweerster een schikking hebben bereikt, leggen zij de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Hierna kunnen zij zich gezamenlijk met een verzoek tot verbindendverklaring tot het Gerechtshof Amsterdam wenden.

Terug naar boven
Hoe kunnen benadeelden kennisnemen van het verzoek tot en de toewijzing van de verbindendverklaring?

De (exclusieve) belangenbehartiger roept de hem bekende benadeelden per brief op voor de zitting waarin over de verbindendverklaring wordt beslist. Daarnaast wordt een aankondiging van de oproeping in één of meer nieuwsbladen geplaatst. Door middel van de oproeping in de nieuwsbladen kunnen ook belangenorganisaties worden opgeroepen. De rechter kan ook bevelen dat de aankondiging en oproeping op een andere wijze plaatsvindt, bijvoorbeeld door middel van publicatie op een door de rechter aangewezen website. De oproeping stelt benadeelden en belangenorganisaties in staat desgewenst verweer te voeren en gebruik te maken van hun opt-out-mogelijkheid.

Indien het verzoek tot verbindendverklaring wordt toegewezen, worden de beschikking en de overeenkomst ter inzage gelegd voor de benadeelden. De rechter bepaalt op welke wijze inzage en afschrift van de beschikking en overeenkomst kan worden verkregen. Net als bij de oproeping kan de rechter bevelen dat de aankondiging van de verbindendverklaring en de inzage van de overeenkomst op andere wijze plaatsvindt. Nadat de verbindendverklaring onherroepelijk is geworden, wordt dit bekendgemaakt in nieuwsbladen.

Terug naar boven
Wat zijn de voorwaarden voor verbindendverklaring?

De wet geeft een omschrijving van de onderwerpen die ten minste in de vaststellingsovereenkomst moeten zijn geregeld voordat deze verbindend verklaard kan worden. Kort gezegd zijn dat een omschrijving van de groep belanghebbenden en een aanduiding van de omvang van die groep, de vergoeding en de voorwaarden waaronder deze kan worden verkregen, en de namen en adressen van de aan de (exclusieve) belangenbehartiger bekende belanghebbenden. Daarnaast toetst de rechter of de hoogte van de vergoedingen redelijk is, of voldoende zeker is dat de overeenkomst tegenover de belanghebbenden kan worden nagekomen, of is voorzien in onafhankelijke geschillenbeslechting (anders dan een gang naar de rechter), of de belangen van de benadeelden ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten voldoende zijn gewaarborgd en of de belangenorganisatie die voor de belanghebbenden optreedt voldoende representatief is. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kan de overeenkomst verbindend worden verklaard.

Terug naar boven
Wat is het gevolg van verbindendverklaring?

De overeenkomst heeft na onherroepelijke toewijzing van het verzoek tot verbindendverklaring de gevolgen van een vaststellingsovereenkomst, waarbij iedere gerechtigde tot schadevergoeding als partij geldt. De verbindendverklaring heeft tot gevolg dat ook benadeelden die zelf niet betrokken waren bij de totstandkoming van de overeenkomst, hieraan rechten kunnen ontlenen, tenzij zij gebruik hebben gemaakt van hun opt-out mogelijkheid.

Terug naar boven
Wat is het doel van de WCAM?

De WCAM beoogt een collectieve afwikkeling van massaschade te vergemakkelijken. Het geeft partijen de mogelijkheid om een door hen bereikte schikking op te nemen in een vaststellingsovereenkomst en deze door de rechter verbindend te laten verklaren voor alle benadeelden.

Voor benadeelden heeft de WCAM als voordeel dat zij geen lange, individuele procedure hoeven te voeren om hun schade vergoed te krijgen. Zij maken aanspraak op compensatie door aan te tonen dat zij behoren tot een groep aan wie in de overeenkomst compensatie is toegekend. De voor compensatie beschikbare middelen worden dan gelijkelijk verdeeld over de benadeelden.

Voor de verweerster heeft de WCAM als voordeel dat zij niet wordt betrokken in een veelheid aan individuele procedures. Hierdoor is de verweerster in staat de schade te begroten en af te wikkelen binnen een bepaalde periode.

Terug naar boven
Hoe kunnen partijen ervoor zorgen dat de schikking verbindend wordt verklaard?

Nadat de (exclusieve) belangenbehartiger (voor een uitleg van het begrip ‘exclusieve belangenbehartiger’ wordt verwezen naar onze website met betrekking tot collectieve acties in Nederland) en de verweerster een schikking hebben bereikt, leggen zij de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Hierna kunnen zij zich gezamenlijk met een verzoek tot verbindendverklaring tot het Gerechtshof Amsterdam wenden.

Terug naar boven
Hoe kunnen benadeelden kennisnemen van het verzoek tot en de toewijzing van de verbindendverklaring?

De (exclusieve) belangenbehartiger roept de hem bekende benadeelden per brief op voor de zitting waarin over de verbindendverklaring wordt beslist. Daarnaast wordt een aankondiging van de oproeping in één of meer nieuwsbladen geplaatst. Door middel van de oproeping in de nieuwsbladen kunnen ook belangenorganisaties worden opgeroepen. De rechter kan ook bevelen dat de aankondiging en oproeping op een andere wijze plaatsvindt, bijvoorbeeld door middel van publicatie op een door de rechter aangewezen website. De oproeping stelt benadeelden en belangenorganisaties in staat desgewenst verweer te voeren en gebruik te maken van hun opt-out-mogelijkheid.

Indien het verzoek tot verbindendverklaring wordt toegewezen, worden de beschikking en de overeenkomst ter inzage gelegd voor de benadeelden. De rechter bepaalt op welke wijze inzage en afschrift van de beschikking en overeenkomst kan worden verkregen. Net als bij de oproeping kan de rechter bevelen dat de aankondiging van de verbindendverklaring en de inzage van de overeenkomst op andere wijze plaatsvindt. Nadat de verbindendverklaring onherroepelijk is geworden, wordt dit bekendgemaakt in nieuwsbladen.

Terug naar boven
Wat zijn de voorwaarden voor verbindendverklaring?

De wet geeft een omschrijving van de onderwerpen die ten minste in de vaststellingsovereenkomst moeten zijn geregeld voordat deze verbindend verklaard kan worden. Kort gezegd zijn dat een omschrijving van de groep belanghebbenden en een aanduiding van de omvang van die groep, de vergoeding en de voorwaarden waaronder deze kan worden verkregen, en de namen en adressen van de aan de (exclusieve) belangenbehartiger bekende belanghebbenden. Daarnaast toetst de rechter of de hoogte van de vergoedingen redelijk is, of voldoende zeker is dat de overeenkomst tegenover de belanghebbenden kan worden nagekomen, of is voorzien in onafhankelijke geschillenbeslechting (anders dan een gang naar de rechter), of de belangen van de benadeelden ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten voldoende zijn gewaarborgd en of de belangenorganisatie die voor de belanghebbenden optreedt voldoende representatief is. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kan de overeenkomst verbindend worden verklaard.

Terug naar boven
Wat is het gevolg van verbindendverklaring?

De overeenkomst heeft na onherroepelijke toewijzing van het verzoek tot verbindendverklaring de gevolgen van een vaststellingsovereenkomst, waarbij iedere gerechtigde tot schadevergoeding als partij geldt. De verbindendverklaring heeft tot gevolg dat ook benadeelden die zelf niet betrokken waren bij de totstandkoming van de overeenkomst, hieraan rechten kunnen ontlenen, tenzij zij gebruik hebben gemaakt van hun opt-out mogelijkheid.

Terug naar boven