Door middel van een collectieve actie, of class action, kunnen grotere groepen benadeelden gezamenlijk procederen om de door hen geleden schade te verhalen. Door gezamenlijk op te trekken, kan een individuele benadeelde de kosten van het voeren van een procedure (zoals de kosten van juridische bijstand en het inschakelen van experts) delen en de daaraan verbonden risico’s spreiden.

De aard van de schade varieert: het voeren van een collectieve actie is bijvoorbeeld mogelijk voor het verhalen van aandeelhoudersschade, schade als gevolg van inbreuken op het mededingingsrecht of schade die in faillissement wordt geleden. Zowel benadeelde consumenten als professionele partijen, waaronder pensioenfondsen en andere institutionele investeerders, kunnen in een collectieve actie gezamenlijk optrekken. Door middel van een collectieve actie kan een grote verscheidenheid aan gedaagden worden gedagvaard; onze specialisten hebben ervaring met het voeren van collectieve acties tegen onder meer (beursgenoteerde) ondernemingen, farmaceutische bedrijven, telecomproviders, financiële instellingen, toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank en andere partijen.

Gezamenlijk procederen kan op meerdere manieren: door middel van bundeling van vorderingen (op basis van cessie, volmacht of lastgeving) of met een belangenorganisatie in de zin van artikel 3:305a BW. De mogelijkheden om met een belangenorganisatie collectief schadevergoeding te vorderen zijn met de inwerkingtreding van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA), op 1 januari 2020, aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast stelt de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM), die sinds 2005 van kracht is, het gerechtshof Amsterdam in staat collectieve schikkingen verbindend te verklaren tussen gedaagden, belangenorganisaties en andere benadeelden.

Heeft u vragen of wilt u overleggen over (het starten van) een collectieve actie in Nederland? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.