Publication
31-01-2023

Het adviestraject: op welke informatie heeft de OR recht?

In de Wet op de ondernemingsraden is er een heel hoofdstuk aan gewijd: het informatierecht van de OR. Maar, wat betekent dat recht nu in de praktijk bij adviestrajecten?

Welke informatie moet aan de OR worden verstrekt?
Als de ondernemer de OR om advies vraagt over een voorgenomen besluit moet de ondernemer een overzicht verstrekken van:

  • de redenen voor het besluit;
  • de te verwachten gevolgen voor de werknemers; en
  • de naar aanleiding van die gevolgen voorgenomen maatregelen.

Onder dit laatste valt bijvoorbeeld een sociaal plan, ook als de ondernemer dat met vakbonden afsluit.

De OR kan daarnaast om verdere informatie vragen. De ondernemer moet die informatie verstrekken als de OR die informatie nodig heeft voor de vervulling van zijn taak. Het is in beginsel de OR die beoordeelt of zij bepaalde informatie wel of niet nodig heeft in het kader van een adviesaanvraag. De ondernemer kan een informatieverzoek van de OR dan ook niet lichtzinnig weigeren, ook niet als de OR zeer gevoelige informatie opvraagt.

Hoe werkt dit in de praktijk?

  • In een geval waarin een OR verzocht om een concept koopovereenkomst te verstrekken vond de Ondernemingskamer dat de ondernemer dit verzoek niet had mogen weigeren met de enkele mededeling dat die koopovereenkomst geen informatie bevatte die relevant was voor de rechten van de OR.
  • In een zaak waarin de medezeggenschap was gefaseerd oordeelde de Ondernemingskamer dat de ondernemer bepaalde relevante informatie niet pas bij een adviesaanvraag in een latere fase mocht verstrekken. De betreffende informatie was voor de OR namelijk relevant voor het geven van advies over een besluit in eerdere fase en had daarom al in die eerste fase verstrekt moeten worden. Fasering van de medezeggenschap mag dus geen afbreuk mag doen aan de informatieverschaffing van de ondernemer aan de OR.
  • De ondernemer kan zelfs verplicht zijn om gegevens te verstrekken die hij zelf niet in zijn bezit heeft. De Ondernemingskamer overwoog ten aanzien van een adviestraject inzake de verkoop van een onderneming bijvoorbeeld dat de OR er belang bij had om te weten welk arbeidsvoorwaardenbeleid de beoogde koper voor ogen had. Dat de ondernemer die informatie niet had, ontsloeg de ondernemer volgens de Ondernemingskamer niet van zijn informatieverplichting. Zelfs als de koper de informatie niet met de ondernemer zou willen delen ontsloeg dit de ondernemer volgens de Ondernemingskamer niet van zijn informatieverplichting.

Er zijn wel grenzen aan de verplichting om informatie te verstrekken.

In een zaak waar de personele gevolgen van een voorgenomen besluit nog onzeker waren omdat die onderwerp waren van een cao-overleg dat nog gaande was, overwoog de Ondernemingskamer dat de ondernemer niet steeds verplicht was om met de OR zijn inzet in het cao-overleg te delen. Die inzet was namelijk mede afhankelijk van andere onderwerpen waarover in het cao-overleg afspraken worden gemaakt.

De ondernemer hoeft bepaalde informatie niet te verstrekken als er naar redelijkheid geen discussie over kan bestaan dat de informatie niet relevant is voor het geven van advies en het nemen van het besluit.

Wat als de ondernemer deze informatie niet verstrekt?
Als de ondernemer niet aan zijn informatieverplichting voldoet brengt dit het risico met zich dat de OR met succes beroep kan instellen tegen het definitieve besluit. De Ondernemingskamer toetst namelijk of de ondernemer in redelijkheid tot het besluit kon komen. Bij die toetsing wordt ook bezien of de ondernemer wel aan de procedurele verplichtingen heeft voldaan, waaronder het verstrekken van gevraagde informatie.

Let wel, als de ondernemer de OR geen harde deadline stelt voor het uitbrengen van advies en ruimte biedt om nadere informatie te vragen, wordt wel van de OR verwacht dat die om informatie vraagt. Als de OR dit niet doet maar al advies geeft, kan de ondernemer in een latere fase niet worden verweten dat hij de OR onvoldoende heeft geïnformeerd.

Conclusie
De ondernemer moet in een adviestraject uit eigen beweging bepaalde informatie verstrekken en kan verplicht zijn om verdere informatie te verstrekken als de OR daar om vraagt. Als de ondernemer dat ten onrechte niet doet, vergroot dit de kans dat de OR met succes beroep in kan stellen tegen het definitie besluit.

Meer weten over het adviestraject? Luister dan ook onze podcast.

Download onze infographic over het Adviestraject hier.

https://www.wijnenstael.nl/media/cms/images/header/overzicht-OR-infosheet.jpg