Mr. S.W. Derksen

Shanna

Partner

Shanna Derksen has been a practicing attorney since 2010 and joined the team at Wijn & Stael in 2016. She became a partner in 2021. She focuses her practice on environmental, administrative and environmental law. She represents clients in zoning and enforcement proceedings and counsels and guides them in obtaining environmental permits. She is also an expert on the Environment and Planning Act, about which she regularly writes articles and gives seminars.

Pragmatic and Result-Driven

Shanna is a pragmatic attorney who relishes sinking her teeth into complex cases. She does not take anything at face value and keeps asking questions until she knows exactly what is going on. As a result, she’s able to give to-the-point advice and sway the judge to her point of view. “My goal is to offer clients solutions that will help them move forward. Hence, the high standards I set for my work and my relentless pursuit of new strategies to achieve even greater results.”

Strong in Public and Private Law

In addition to her practice area in administrative law, Shanna also has years of experience in private law, which allows her to advise across the full breadth of a case. She was also politically active and has extensive litigation experience.

Professional Activities & Memberships

  • Member, Association of Construction Lawyers (VBR-A)
  • Member, Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit (NAVS)

Academic Background

  • Law Firm School (2012)
  • Dutch Law, Constitutional and Administrative Law, 2009, Utrecht University

Representative Practice

  • Counseled a food manufacturer on the relocation of part of its production site, including the relocation of cables and pipelines. This involved various legal issues, such as advising on environmental legislation and obtaining a zoning change and environmental permits.
  • Counseled an institutional investor during the process of obtaining a zoning change as part of the redevelopment of an office tower into a residential tower in The Hague.
  • Counseled various developers in zoning procedures. Representing a developer in a proceeding to obtain the necessary approvals for developing a new residential area, maintaining close contact with the municipality and neighboring companies (who fear for their business operations). Drafting agreements with various stakeholders.
  • Represented and counseled a company in the groundwork, road and hydraulic engineering sector in matters involving contractual and lease disputes over the storage and delivery of soil (thermally-cleaned soiled). Involved in enforcement issues and counseled on compliance issues with regard to violations of environmental regulations (Soil Protection Act) and compliance with the duty of care.

BAR REGISTER OF LEGAL PRACTICE AREAS

Shanna has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

  • Environmental and planning law (Environmental law, Planning and zoning law)

Based on this registration, she is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.


Publications from Shanna Derksen

Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024

Het is een feit: vanaf 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Omdat de Wkb gekoppeld is aan de Omgevingswet, betekent dit dat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) op...

Read more

Wie is een overtreder en kan worden aangeschreven door een bestuursorgaan?

Het begrip ‘overtreder’ wordt zowel in het strafrecht (in strafzaken) als in het bestuursrecht (in handhavingszaken) gebruikt. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of ...

Read more

De afdwingbare financiële bijdrage kwaliteitsverbetering onder de Omgevingswet: Financiële bijdrage sociale en middeldure woningen contractueel afdwingbaar?

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het wettelijk systeem van kostenverhaal op onderdelen wezenlijk wijzigen. Indien kostenverhaal verzekerd is via een anterieure overeenkomst blijft het m...

Read more

Te laat beroep ingediend: alsnog ontvankelijk of niet?

Op 11 januari 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) in deze uitspraak geconcludeerd dat het te laat indienen van beroep niet verwijtbaar was. Appellant was niet b...

Read more

Kostenverhaal onder de Omgevingswet

De regels omtrent kostenverhaal zijn in de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit verankerd met de Aanvullingswet grondeigendom en het Aanvullingsbesluit grondeigendom. Net zoals onder de huidige Wro he...

Read more

Blik op het overgangsrecht van de Omgevingswet

Het overgangsrecht regelt de overgang van het huidige naar het nieuwe stelsel en bepaalt welke regels vanaf 1 juli 2023 van toepassing zijn. De komende jaren zal het overgangsrecht een grote rol gaan ...

Read more

Raad van State trekt een streep door de bouwvrijstelling stikstof

Vandaag heeft de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de nieuwste pleister van het stikstofprobleem voor de bouw getrokken. De uitspraak kan verstrekkende ge...

Read more

De gefaseerde inwerkingtreding van de Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) zal naar verwachting per 1 juli 2023 – tegelijk met de Omgevingswet – gefaseerd in werking treden. De veranderingen van de Wkb gelden (naar ver...

Read more

Milieunormen onder de Omgevingswet

Van ‘twee’ sporen naar integratie
Van oudsher is in het omgevingsrecht sprake van een scheiding tussen het ruimtelijk spoor (Wet ruimtelijke ordening) en het milieuspoor (Activiteitenbesluit)...

Read more

Participatie onder de Omgevingswet

Introductie: wat is participatie? Er bestaat niet één definitie van participatie. Elke gemeente verstaat iets anders onder participatie. Centraal bij participatie staat dat verschillende belanghebbe...

Read more

De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet: simpel en snel of toch complex?

De omgevingsvergunning blijft onder de Omgevingswet de meest gebruikelijke manier voor het bevoegd gezag om toestemming te verlenen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Voor initiatiefnemers ...

Read more

Het omgevingsplan onder de Omgevingswet

De Omgevingswet (Ow), samen met 4 AMvB’s, moet het huidige omgevingsrecht gaan vervangen. De voornaamste doelstellingen zijn een versimpeling van de (nu over veel verschillen wetten en besluiten ver...

Read more

Rechtbank Midden-Nederland doet uitspraak over overeenkomst gesloten voorafgaand aan Didam-arrest

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (18 maart 2022) heeft de voorzieningenrechter geoordeeld over de uitvoering van een overeenkomst die is gesloten voorafgaand aan de Didam-uit...

Read more

De eerste concrete gevolgen van het Didam-arrest

Op 26 november 2021 wees de Hoge Raad het arrest ‘Didam’, waarin beperkingen werden gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij de verkoop van onroerende zaken. Onderhandse verkoop zonder g...

Read more

Grondentrechter in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak geldt niet meer (behalve in het omgevingsrecht)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft vandaag in een tweetal uitspraken besloten de zogenaamde ‘grondentrechter’ in bestuursrechtzaken (met uitzondering van omgevi...

Read more

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak over toetsing van evenredigheid van overheidsbesluiten

Op 2 februari 2022 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een belangrijke uitspraak gewezen over het evenredigheidsbeginsel. In deze uitspraak is ver...

Read more

Een-op-een grondverkoop door gemeente niet zonder meer mogelijk

De Hoge Raad heeft in het arrest Didam/Montferland van 26 november 2021 beperkingen gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij verkoop van onroerend goed. Onderhands onroerend goed aanbieden a...

Read more