Case

Cases Zorg

Bestuurlijke impasses en governanceconflicten
Wij hebben diverse ziekenhuizen, zorginstellingen en bestuurders succesvol geadviseerd over, en bijgestaan in hoogoplopende governanceconflicten binnen de organisatie. Hierbij waren ook andere interne en externe stakeholders betrokken, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de medische staf en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB).

Conflicten rond Medisch Specialistisch Bedrijven (MSB)
Bij het optuigen van de Medisch Specialistische Bedrijven per 1 januari 2015 zijn vaak minder goed doordachte juridische constructies ontstaan. De verdeling van zeggenschap binnen het MSB, en tussen het MSB, de VMS en de Raad van Bestuur, is regelmatig onduidelijk. Wij adviseren vakgroepen en leden van het MSB bij juridische conflicten over onder andere de fte-verdeling en de opzegging en wijziging van samenwerkings- en lidmaatschapscontracten.

Dienstverlening tussen zorginstellingen
Wij hebben een revalidatie-instelling geadviseerd bij een conflict over de wederzijdse dienstverlening en de bekostiging daarvan. Ook hebben we daar met succes diverse juridische procedures over gevoerd.

Eerstelijn
Wij hebben gezondheidscentra en koepelorganisaties geadviseerd over maatschaps- en samenwerkingscontracten in de eerste lijn. Ook hebben wij geadviseerd over de gevolgen van de Wet DBA voor zelfstandig werkende artsen die in opdracht van zorginstellingen werkzaam zijn.

Ernstige financiële problemen
Zorginstellingen hebben steeds vaker te maken met financiële problemen of een dreigend faillissement. Wij worden vaak ingeschakeld om een zorginstelling in zwaar weer bij te staan. We zijn spin in het web bij reddingsoperaties waarbij herfinanciering, onderhandelingen met alle interne en externe stakeholders, beheer van de vastgoedportefeuille en arbeidsrechtelijke reorganisaties een rol spelen. Ook hebben wij aandeelhouders en bestuurders van gefailleerde zorginstellingen geadviseerd.

Faillissementen
Wij hebben het faillissement van Psytrec en Meavita begeleid.

Hoogleraren UMC’s
Universitaire Medische Centra kennen een eigen dynamiek en cultuur. Wij verlenen regelmatig rechtsbijstand en strategisch advies aan hoogleraren en medisch specialisten die werkzaam zijn in een universitaire context.

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
Else Loes Pasma is voorzitter van het College voor Arbitrage van de KNOV. Als er sprake is van conflicten tussen verloskundigen, is het College voor Arbitrage bevoegd daarover te oordelen.

Maatschapsconflicten
Wij adviseren en procederen over maatschapsconflicten tussen (para)medische professionals.

Onderzoek naar (dis)functioneren, fraude, integriteit en intimidatie
Wij hebben diverse zorginstellingen, bestuurders en professionals bijgestaan, die geconfronteerd werden met klachten of meldingen van misstanden. Daarnaast hebben we regelmatig verweer gevoerd tegen (ondeugdelijke) rapportages door forensische of andere onderzoeksbureaus. Deze meldingen en onderzoeken hadden betrekking op een breed scala aan onderwerpen als (dis)functioneren, integriteit, (seksuele) intimidatie en/of (wetenschaps)fraude.

Ontslag bestuurders en Wet normering topinkomens (WNT)
Wij hebben diverse zorginstellingen en bestuurders geadviseerd over alle aspecten rond het ontslag van zorgbestuurders en over de Wet normering topinkomens (WNT).

Expertises

Zorg