Case

Cases Vastgoed & Overheid

Verplaatsing productielocatie voedingsmiddelenproducent
Wij hebben een voedingsmiddelenproducent geadviseerd over de verplaatsing van een deel van de productielocatie, waarbij onder meer kabels en leidingen moesten worden verlegd. Hierbij speelden diverse juridische kwesties een rol, zoals het verkrijgen van een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunningen. Daarnaast hebben wij ervoor gezorgd dat ook in overeenstemming met milieuwetgeving werd gehandeld.

Herontwikkeling van kantoor- naar woontoren
We begeleidden een institutionele belegger in het traject om te komen tot een bestemmingswijziging in het kader van de herontwikkeling (transformatie) van een kantoortoren naar een woontoren in Den Haag.

Geschillen over (verontreinigde) grond
We staan een bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw bij in onder andere contractuele en huurgeschillen over de opslag en levering van grond (TGG). In dat kader zijn we ook betrokken bij handhavingskwesties en adviseren we over de vraag of er is gehandeld in strijd met de milieuregelgeving (de BRL) en de naleving van de zorgplicht.

Exploitatieovereenkomst en middenhuur
Voor een belegger procederen wij over de vraag of een afspraak in de exploitatieovereenkomst/anterieure overeenkomst door de gemeente kan worden afgedwongen of dat deze nietig is. De afspraak ziet op de verplichting tot het in stand houden van middenhuurwoningen en de afdracht van een (te) hoge exploitatievergoeding.

Bouwtijdverlenging en meerwerk
Voor een institutionele belegger procedeerden we over diverse geschillen bij de bouw van woonblokken met commerciële ruimtes en parkeerplekken in Leidsche Rijn Centrum. Deze geschillen gingen over contractuele afspraken over het zogenaamde SCIA-model, meerwerk, bouwtijdverlenging, korting en matigingsvraagstukken.

Aannemingsovereenkomst en gebreken
We adviseren een beursgenoteerd bedrijf over ernstige groutproblemen na levering en plaatsing van funderingspalen (VSP combipalen).

Asbestsanering en andere asbestkwesties
We hebben geprocedeerd over de ontbinding van een aannemingsovereenkomst voor de asbestsanering in, en sloop van de voormalige KPN-toren in Utrecht. Daarbij was een sloper/saneerder betrokken die zijn afspraken niet nakwam.

Ook adviseerden en procedeerden we over een overeenkomst van opdracht voor een asbestinventarisatie Type-A en -B. Daarbij gaat het specifiek om de vraag wat de verplichtingen van het asbestinventarisatiebureau zijn op grond van de overeenkomst, de Arbeidsomstandighedenregeling en de SC-540.

Daarnaast verlenen we regelmatig bijstand bij geschillen tussen huurders en verhuurders over de vraag of asbest een gebrek is en wie voor de gevolgen van de asbest aansprakelijk is.

Herontwikkeling Oudenrijnziekenhuis
Voor de herontwikkeling van het voormalige Oudenrijnziekenhuis begeleidden we de bestemmingsplanwijziging en onderhandelden we over de anterieure overeenkomst. We hebben de vastgoedtransactie begeleid door het opstellen en uitonderhandelen van een intentieverklaring, turnkey-aannemingsovereenkomst en -koopovereenkomst.

Zonnepanelen op industriepark
Voor de levering en installatie van zonnepanelen op daken van een industriepark onderhandelden we over Energieprestatiecontract (EPC)- en Operation & Maintenance (O&M)-overeenkomsten en stelden deze op. We adviseerden over de Power Purchase Agreement (PPA), de operationele leaseovereenkomst en opstalrechten, en begeleidden de financiering van de zonnepanelen.

Vastgoed en zorg
We begeleiden verschillende zorginstellingen bij vastgoedtransacties. Daarbij gaat het om het opstellen van en adviseren over huurovereenkomsten voor woonruimte en huur-zorgovereenkomsten. Ook begeleiden we zorginstellingen bij het verkrijgen van de benodigde bestemmingsplanwijzigingen en omgevingsvergunningen.

We hebben een grote zorginstelling geadviseerd over een vastgoedtransactie met een ziekenhuis, waarvoor op het terrein van de zorginstelling een parkeergarage werd gerealiseerd. Daarvoor hebben we huur- en realisatieovereenkomsten opgesteld, adviseerden we over de zekerheden en stonden we de instelling bij met het verkrijgen van toestemming van het College Sanering Zorginstellingen.

Voor ziekenhuizen adviseren en onderhandelen we over huur- en aannemingsovereenkomsten. Ook staan we ze bij in onder andere geschillen met de aannemer over bijvoorbeeld een niet functionerende WKO-installatie, ondeugdelijk aangelegde vloeren, etc.