Case

Cases Corporate & Financial Litigation

Coöperatie Regionaal Kennis- en Expertisecentrum Roermond U.A./Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Wij behartigen de belangen van de coöperatie die onderwerp van geschil is tussen twee onderwijsinstellingen en een jeugdzorginstelling. Het conflict is uitgemond in een enquêteprocedure die heeft geleid tot een beschikking waarin de Ondernemingskamer, overeenkomstig het verzoek van de coöperatie, heeft ingegrepen in de statutaire stemverhoudingen en twee tijdelijke functionarissen heeft benoemd (ECLI:NL:GHAMS:2019:3920).

Deminor en 84 institutionele beleggers/Steinhoff c.s.
Wij staan 84 institutionele beleggers bij in een geschil met het in Nederland gevestigde, en in Duitsland en Zuid-Afrika aan de beurs genoteerde, Steinhoff International Holdings N.V. en twee van haar voormalige bestuurders en haar voormalige president-commissaris. Dit geschil gaat over het verstrekken van onjuiste financiële informatie in een uitgegeven prospectus, de jaarrekeningen, de tussentijdse cijfers en diverse persberichten van Steinhoff. In de uitspraak van 5 februari 2020 heeft de Rechtbank Amsterdam de procedure aangehouden in verband met een lopende KapMug-procedure in Duitsland en in afwachting van de beantwoording van prejudiciële vragen, die zijn gesteld door de Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie (ECLI:NL:RBAMS:2020:555). Tegen die uitspraak loopt een tussentijds hoger beroep, ingesteld door de 84 institutionele beleggers.

Estro
Wij staan twee oud-bestuurders van de gefailleerde kinderopvangorganisatie Estro bij in een door de curator aanhangig gemaakte enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. De curator heeft in deze procedure de Ondernemingskamer verzocht om een enquête te gelasten naar het beleid en de gang van zaken rondom de overname van Estro in 2010 door een private equity-investeerder. De Ondernemingskamer heeft een onderzoek gelast naar de gang van zaken rond deze overname (ECLI:NL:GHAMS:2019:4359).

Golfbaan Amelisweerd
Wij hebben het bestuur van Golfbaan Amelisweerd met succes bijgestaan in een procedure bij de Ondernemingskamer. De procedure was aangespannen door ongeveer 120 leden (certificaathouders), die de Ondernemingskamer verzochten over te gaan tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen. De Ondernemingskamer heeft deze verzoeken op 14 november 2019 afgewezen en zich verder onthouden van het treffen van enige onmiddellijke voorzieningen (ECLI:NL:GHAMS:2019:4088).

Privazorg
Wij stonden het bestuur van thuiszorgorganisatie PrivaZorg succesvol bij in haar geschil met de enig aandeelhouder. Het geschil concentreerde zich op de inrichting van de corporate governance binnen PrivaZorg. In een kort geding is eerst voorkomen dat de bestuurders van PrivaZorg werden ontslagen (ECLI:NL:RBMNE:2019:2031). Vervolgens is in de aangespannen enquêteprocedure bewerkstelligd dat de noodzakelijke wijzigingen in de governance werden doorgevoerd (ECLI:NL:GHAMS:2019:2099).

Gierkink Beheer
Wij hebben de houders van 50% van de aandelen in Gierkink Beheer B.V. met succes bijgestaan in een aandeelhoudersgeschil. In een enquêteprocedure is voorkomen dat een door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder en een beheerder van aandelen de onderneming konden verkopen aan een derde. De cliënten hebben uiteindelijk door middel van een vaststellingsovereenkomst de controle over de vennootschap behouden (ECLI:NL:GHAMS:2019:1848).

Stichting R.O.O.S./SNS Reaal c.s.
Wij staan de Stichting R.O.O.S. bij in een geschil met SRH N.V. (voorheen SNS REAAL) en de Volksbank (voorheen SNS BANK). Stichting R.O.O.S. behartigt de belangen van de obligatiehouders die op 1 februari 2013 zijn onteigend door de Nederlandse Staat. Op 26 juli 2018 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken bij SNS Reaal en SNS Bank in de periode voorafgaand aan de onteigening op 1 februari 2013. Deze uitspraak is om twee redenen uniek. Ten eerste omdat de Ondernemingskamer Stichting R.O.O.S. ontvankelijk heeft verklaard als belanghebbende in de procedure en ten tweede omdat de Ondernemingskamer Stichting R.O.O.S. volgt in haar verzoek om het verzochte onderzoek bij SNS met bepaalde onderwerpen uit te breiden (ECLI:NL:GHAMS:2018:2651).

Vervolgens hebben wij Stichting R.O.O.S bijgestaan in de procedure die heeft geleid tot de uitspraak van de raadsheer-commissaris van de Ondernemingskamer van 26 februari 2019. In deze procedure lag de vraag voor in hoeverre SNS een beroep kon doen op een (afgeleid) verschoningsrecht van haar advocaten tegenover de onderzoekscommissie van de Ondernemingskamer, bij de gevraagde inzage in documenten en bescheiden ten behoeve van het onderzoek (ECLI:NL:GHAMS:2019:644). De raadsheer-commissaris oordeelde – kort gezegd – dat het enquêterecht een beroep op een (afgeleid) verschoningsrecht niet opzij zet, maar dat een dergelijk beroep niet aan een rechterlijke toetsing is onttrokken.

Deminor/Ageas
Wij hebben Deminor (en ongeveer 6000 gedupeerde aandeelhouders van Fortis) bijgestaan in een groepsactie tegen Ageas (voorheen Fortis) vanwege misleidende informatie die Fortis in 2007-2008 aan haar aandeelhouders heeft gegeven. Tussen de partijen is in 2016 een schikking bereikt ter grootte van € 1,2 miljard. Deze schikking is door Deminor en andere partijen voorgelegd aan het gerechtshof Amsterdam. Op 16 juni 2017 heeft het gerechtshof Amsterdam de schikking niet verbindend verklaard (ECLI:NL:GHAMS:2017:2257), waarna onderhandeld is over een nieuwe schikking. Dit heeft geleid tot een aangepaste schikking van € 1,3 miljard (hoogste schikking ooit in Europa gewezen). Het gerechtshof Amsterdam heeft deze schikking op 13 juli 2018 verbindend verklaard voor alle aandeelhouders die hiervoor in aanmerking komen volgens de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) (ECLI:NL:GHAMS:2018:2422).

Upper Brook I/Palladyne International Asset Management/Stichting Palint
Upper Brook (I) Limited is een fonds naar het recht van de Kaaimaneilanden en 100% dochtervennootschap van de Libyan Investment Authority (LIA). Wij staan Upper Brook bij in verschillende procedures tegen een Nederlandse vermogensbeheerder en een aan haar gelieerde stichting (ECLI:NL:GHAMS:2017:2419 en ECLI:NL:GHAMS:2017:4524).

Greenchoice/Energie Concurrent/Rexwinkel B.V. en Appeldoorn B.V.
Wij hebben Rexwinkel B.V. en Appeldoorn B.V. bijgestaan in verschillende procedures bij de Ondernemingskamer, waaronder een procedure over de vraag of bepaalde voorzieningen die bij Greenchoice B.V. waren getroffen, verlengd zouden moeten worden (ECLI:NL:GHAMS:2017:2652).

Daarnaast hebben we bijstand verleend in een procedure waarin een verzoek werd behandeld tot het vaststellen van wanbeleid, als gevolg waarvan bepaalde voorzieningen zouden moeten worden getroffen. Dit verzoek heeft de Ondernemingskamer op 15 juni 2018 afgewezen (ECLI:NL:GHAMS:2018:2088).

Voorts hebben wij Energie Concurrent B.V. bijgestaan in een procedure over de overdracht van de administratie na het afreden van een tijdelijk door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder (ECLI:NL:RBZWB:2019:5227).

Gemeente Vianen/Niemans
Wij staan de gemeente Vianen bij in een procedure tegen Niemans Beton over de hoogte van de schadevergoeding die de gemeente aan Niemans Beton moet betalen wegens het schenden van een overeenkomst. Op 8 augustus 2017 heeft het gerechtshof Den Haag zijn oordeel gegeven over de berekeningswijze van de schade (winstderving), die afwijkt van de door de deskundigen gehanteerde methode (ECLI:NL:GHDHA:2017:2282). Wij zijn namens de gemeente Vianen in cassatie gegaan tegen dit tussenarrest.

Stichting Belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg/ABN AMRO
Wij hebben de Stichting Belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg met succes bijgestaan in een procedure tegen ABN AMRO over schending van de bijzondere zorgplicht. Dit heeft geleid tot een uitspraak van het gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2014:996) en de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2015:3399).

ZED+
Wij hebben een van de bestuurders van telecombedrijf ZED+ bijgestaan in verschillende procedures bij de Ondernemingskamer (ECLI:NL:GHAMS:2015:4965 en ECLI:NL:GHAMS:2016:532).

Franchisenemers DA/Coöperatieve DA/DA Retailgroep
Wij hebben twintig franchisenemers van DA bijgestaan in een geschil met de Coöperatieve DA over de al dan niet gewenste doorvoering van nieuw beleid door DA. De zaak heeft gediend bij de Ondernemingskamer (ECLI:NL:GHAMS:2015:809) en bij de rechtbank in een kort geding (ECLI:NL:RBGEL:2014:3887).

Vereniging DSBdepositos/DSB Bank/DNB
Wij hebben met succes een groep depositohouders bijgestaan in een procedure tegen De Nederlandsche Bank over de uitleg van het depositogarantiestelsel. Als gevolg hiervan hebben ongeveer 3.500 achtergestelde depositohouders recht op een uitkering onder dit garantiestelsel (ECLI:NL:CBB:2011:BQ9755). Ook hebben we de depositohouders bijgestaan in een procedure tegen de curatoren van de DSB Bank (ECLI:NL:RBAMS:2012:BX1537). Daarnaast stonden we de Vereniging DSBdepositos bij in een procedure tegen De Nederlandsche Bank wegens falend toezicht (ECLI:NL:RBAMS:2015:2382).

Particuliere belegger/Haegheborgh/Notaris
Wij hebben met succes een particuliere belegger bijgestaan in een procedure tegen een financieel adviseur en een notaris, wegens schending van de op hen rustende zorgplichten, waardoor de belegger substantiële schade had geleden (ECLI:NL:RBDHA:2013:BY7622).