Case

Cases Litigation

Beëindigen kredietrelatie
We hebben een grote (private) financiële instelling bijgestaan bij de geschillen die zij met een vastgoedonderneming had over het beëindigen van de kredietrelatie en het uitwinnen van de zekerheden. Onze advocaten voerden met succes diverse procedures, wat uiteindelijk resulteerde in een beëindiging van de kredietrelatie waarbij de financiële instelling volledig is terugbetaald.

Leasing
Als preferred supplier van één van de grotere leasemaatschappijen in Nederland zijn wij nauw betrokken bij het opzetten van nieuwe leaseoplossingen en bij de herstructurering van bestaande leaseoplossingen. Daarbij wordt ook regelmatig geprocedeerd over de eventuele noodzakelijke uitwinning van zekerheden.

Deconfiture Eurocommerce
Rabobank heeft ons ingeschakeld bij de deconfiture van Eurocommerce, destijds één van de grootste vastgoedontwikkelaars van Nederland. In dat kader zijn wij betrokken geweest bij het herstructureren van de gehele verhypothekeerde vastgoedportefeuille op een zodanige wijze dat het vastgoed uiteindelijk gefaseerd kon worden verkocht. Hierdoor is de recovery voor Rabobank, ondanks de uiteindelijke deconfiture van Eurocommerce, zo maximaal mogelijk geweest. Daarnaast hebben wij Rabobank bijgestaan in diverse procedures over onrechtmatige onttrekkingen aan Eurocommerce, die benadelend waren voor Rabobank als zekerheidsgerechtigde. Met deze procedures heeft Rabobank uiteindelijk vele miljoenen euro’s aan ten onrechte onttrokken gelden kunnen terugvorderen.

Curator Svizera Holdings B.V/Maneesh Pharmaceuticals Ltd.
Wij hebben met succes de curator bijgestaan in een paulianaprocedure tegen de Indiase aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. De Indiase aandeelhouder had meer dan twee jaar voor het faillissement een aandelenbelang van de failliete vennootschap gekocht en verrekend met haar openstaande rekening-courantvordering. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de curator de koop rechtsgeldig heeft vernietigd, waardoor de boedel rechthebbende was gebleven van het waardevolle aandelenbelang (ECLI:NL:GHARL:2021:8883, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.257.950 (rechtspraak.nl).

Rabobank/Curatoren Hakenbergvennootschappen
Wij hebben Rabobank met succes bijgestaan in een door de curatoren van een grote groep vennootschappen aangespannen aansprakelijkheidsprocedure. De curatoren stelden dat Rabobank een ongeoorloofde kredietinperking had doorgevoerd en hiermee het faillissement van de groep had veroorzaakt. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft Rabobank op alle onderdelen in het gelijk gesteld ECLI:NL:GHARL:2020:4040, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.167.688 (rechtspraak.nl)

Groot technisch onderhoudsbedrijf van complexe industriële installaties
Adviseren van een groot technisch onderhoudsbedrijf van complexe industriële installaties met betrekking tot vraagstukken in verband met het faillissement van een van de diverse wervingsbureaus die zij heeft gebruikt om medewerkers in dienst te nemen en de commerciële overeenkomsten die door hen zijn gebruikt. Onze klant wil personeel rechtstreeks betalen, aangezien zij menen dat er een wettelijke basis is in hun commerciële overeenkomsten, en niet aan de failliete wervingsbureaus (wat normaal gesproken verplicht is volgens de Nederlandse wet).

Aansprakelijkstelling bestuurder
Wij hebben een bestuurder bijgestaan die werd aangesproken door een derde op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Aan die aansprakelijkstelling lagen diverse rapporten van accountants ten grondslag, die een deugdelijke grondslag ontbeerden. We hebben dat voorgelegd aan de Accountantskamer en het CBb, die hebben geoordeeld dat de rapporten onder meer niet voldeden aan de elementaire eisen van hoor- en wederhoor.

Belangenbehartiging bestuurders en commissarissen
In een omvangrijk faillissement behartigen wij de belangen van bestuurders en commissarissen die door een curator aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van onbehoorlijk bestuur en gebrekkig toezicht. Niet alleen adviseren wij de bestuurders en commissarissen over de juridische aspecten van deze zaak, ook de cijfermatige kant van de zaak wordt door ons beoordeeld.

Vertegenwoordigden van aandeelhouders in tuchtprocedure
Vertegenwoordigden van de aandeelhouders van een grote investeerder in een tuchtprocedure bij de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de accountant die de jaarrekening van de onderneming onvolledig heeft gecontroleerd waardoor een onjuiste jaarrekening in het maatschappelijk verkeer is gebracht. Ons team vertegenwoordigde ook de aandeelhouders in een civiele aansprakelijkheidszaak tegen genoemde accountant en zijn (big four) kantoor.

Vertegenwoordiging Raad van Commissarissen automotive
Vertegenwoordigen van de Raad van Commissarissen van een groot autmotive bedrijf in een faillissement, waarbij de curator zowel het bestuur, de raad van commissarissen als de accountant die de jaarrekening heeft gecontroleerd verantwoordelijk houdt voor de schade die het faillissement heeft veroorzaakt.

Accountancy
Ons team procedeert en publiceert regelmatig over accountancy(tucht)recht. Enkele zaken waar wij bij betrokken zijn, zijn de tuchtprocedures tegen de accountant van Landis, Econcern, Zonnehuizen en Boer & Croon bij de Accountantskamer en het CBb, die betrekking hebben op de gebrekkige controle van de jaarrekeningen. Ook treden wij regelmatig op in (tuchtrechtelijke) procedures tegen accountants ten aanzien van forensische/persoonsgebonden onderzoeken.

Expertises

Litigation