Mr. J.R. Hurenkamp

Jordy

Advocaat

Jordy Hurenkamp werkt sinds 2014 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, contractuele geschillen en complexe schadevergoedingskwesties. Hij staat cliënten onder meer bij in procedures over beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsovernames en bij de beëindiging van langdurige samenwerkingen. Ook begeleidt hij belangenorganisaties bij massaschadeclaims.

Creatieve probleemoplosser
Jordy is een nauwgezette advocaat, die complexe materie snel kan doorgronden. Hij is creatief in het bedenken van oplossingen en heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel. “Ik houd van de dynamiek van de advocatuur. Iedere zaak is anders en vraagt om inzet op het hoogste niveau. Naast juridische kennis is het minstens even belangrijk om strategisch en pragmatisch mee te denken vanuit de business van de cliënt. Dat maakt mijn vak zo uitdagend.”

Spraakmakende publicaties
Jordy publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften. Zijn publicaties krijgen regelmatig aandacht in de media, politiek en rechtspraak. Daarnaast werkt hij als plaatsvervangend secretaris bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en deed hij ervaring op als secretaris bij de Rechtbank Noord-Nederland en als bestuurder bij de Jonge Balie.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Plaatsvervangend secretaris bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen
 • Secretaris bij de Geschillencommissie Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen
 • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
 • Lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)

OPLEIDING

 • Onderneming en Aansprakelijkheid, Grotius Academie (2018, cum laude)
 • Togamaster Privaatrecht en Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2014, cum laude)
 • HBO Rechten, Hanzehogeschool Groningen (2011, cum laude)

CASES

 • Jordy heeft een grote financier en verzekeraar bijgestaan bij de aansprakelijkstelling van twee accountants voor schending van hun zorgplicht tegenover een derde (ECLI:NL:RBROT:2017:4440).
 • Ook heeft hij een grote franchiseketen bijgestaan bij de niet-nakoming van een langdurige franchiseovereenkomst met één van de franchisenemers (ECLI:NL:RBOVE:2018:1335 en ECLI:NL:RBOVE:2018:2568).
 • Hij heeft een retailer bijgestaan bij een geschil over de schadelijke gevolgen van de beëindiging van een concessieovereenkomst met een groot warenhuis (ECLI:NL:RBAMS:2019:8541).
 • Samen met Koen Rutten staat Jordy de Gemeente Vianen bij in een geschil over de begroting van schade na een wanprestatie, waardoor een betonpalenfabriek niet is uitgebreid (ECLI:NL:GHDHA:2017:2282).
 • Ook treedt hij samen met Koen Rutten op voor 84 institutionele beleggers in een geschil over de verstrekking van onjuiste financiële informatie door het in Nederland gevestigde en in Zuid-Afrika en Duitsland aan de beurs genoteerde Steinhoff (ECLI:NL:RBAMS:2020:555).
 • Jordy heeft samen met Koen Rutten de claimorganisatie Deminor bijgestaan, die 6.000 institutionele en particuliere beleggers vertegenwoordigde bij het sluiten van een van de grootste algemeen verbindend verklaarde schikkingen ooit, van € 1,3 miljard (ECLI:NL:GHAMS:2018:2422).

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Jordy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht (Litigation)
 • Ondernemingsrecht (Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid)
 • Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Publicaties van Jordy Hurenkamp

Aansprakelijkheid bestuurder voor een misleidend prospectus

Jordy Hurenkamp schreef voor het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) een annotatie over de aansprakelijkheid van een bestuurder voor een misleidend prospectus, zoals centraal stond in...

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid voor een misleidend prospectus

Afgelopen jaar stond er weer een aantal megabeursgangen op de IPO-kalender. Internationaal ging het om partijen als Uber en Pinterest, maar ook nationaal kregen partijen als Prosus, Adyen en Fastned h...

Lees meer

Kroniek collectieve acties en schikkingen 2017

Net zoals afgelopen jaren stonden ook in 2017 verschillende aspecten van de collectieve actie in de pers, literatuur en jurisprudentie volop in de schijnwerpers. Daarbij besteedde de pers niet alleen ...

Lees meer

Ondernemingskamer beveelt onderzoek bij SNS Reaal en SNS Bank

Op 26 juli 2018 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken bij SNS Reaal en SNS Bank in de periode voorafgaand aan de onteigening op 1 februari 2013. In deze...

Lees meer

Schikking Fortis (Ageas) verbindend verklaard

Op 13 juli 2018 heeft het Hof Amsterdam de met Fortis (Ageas) getroffen schikking voor haar gedupeerde aandeelhouders van € 1,3 miljard verbindend verklaard. Het betreft de grootste schikking ooit d...

Lees meer

Ondergang van onderneming door de pre-pack?

De pre-pack is niet meer. Op 22 juni 2017 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat een pre-pack niet kwalificeert als een faillissementsprocedure die gericht is op de liquidatie van de onderneming ...

Lees meer

Nederlandse Staat betaalt mogelijk de rekening voor flitsfaillissementen

Jordy Hurenkamp en Koen Rutten schreven op 10 juli 2017 onderstaand artikel in Het Financieele Dagblad. Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 22 juni 2017 dat het aan de werknemers van Estro gege...

Lees meer

Interview mr. Jordy Hurenkamp bij EenVandaag over uitspraak Europese Hof over de pre-pack

Advocaat mr. Jordy Hurenkamp van Wijn & Stael Advocaten was op 22 juni 2017 te gast in de live uitzending bij EenVandaag om de gevolgen toe te lichten van de uitspraak van het Europese Hof over de pre...

Lees meer

Europese Hof: overgang van onderneming bij de pre-pack

Op donderdag 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan (ECLI:EU:C:2017:489) naar aanleiding van de prejudiciële vragen (ECLI:NL:RBMNE:2016:954) die zijn gesteld door de kanto...

Lees meer

Interview mr. Jordy Hurenkamp in Quote over flitsfaillissementen

Advocaat mr. Jordy Hurenkamp van Wijn & Stael Advocaten gaat in zijn interview met maandblad Quote in op zogeheten flitsfaillissementen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een pre-pack en failliete bed...

Lees meer

Verjaringstermijn accountantstuchtrecht

Het indienen van een tuchtklacht tegen een accountant moet tijdig worden gedaan, zoals de recente uitspraak van de Accountantskamer van 12 september 2016 (ECLI:NL:TACAKN:2016:93) bevestigt. In deze ui...

Lees meer

Naschrift - reactie bij de 'De pre-pack en de beursvennootschap'

Jordy Hurenkamp en Koen Rutten staan in hun reactie naar aanleiding van TvI 2016/14 stil bij het artikel dat mr. Van Zanten schreef over de pre-pack bij beursvennootschappen, waarover zij eerder zel...

Lees meer

Uitleg van statuten

Statuten, een kwestie van uitleg op maat? De uitleg van statuten is een onderbelicht onderwerp, terwijl lagere rechtspraak laat zien dat uitleggeschillen over statuten regelmatig aan de orde zijn. Me...

Lees meer

Best Young Professionals Law

Voor de zesde keer op rij heeft Memory Magazine een top 50 samengesteld van de beste juridische young professionals van dit moment. Om te bepalen wie er een plek in deze Top 50 verdienen kregen alle d...

Lees meer

Pre-pack bij beursvennootschap

De Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) voorziet de pre-pack van een wettelijke grondslag. De regeling in de WCO I geldt voor alle ondernemingen, zodat ook een in Nederland gevestigde vennootscha...

Lees meer

Nakoming dwangsomveroordeling

In een civiele procedure kan de rechter een partij veroordelen tot betaling van een dwangsom voor het geval dat die partij niet aan de hoofdveroordeling (een doen of nalaten) voldoet (art. 611a Rv). D...

Lees meer

Failliet of fast forward?

Sinds 2012 is de ontwikkeling van de pre-pack in de praktijk in volle gang. Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I beoogt die praktijk een juridisch kader te bieden. Jordy Hurenkamp gaat ...

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als aantredend bestuurder bij een vennootschap ben je niet alleen verantwoordelijk voor het toekomstige beleid, maar ook voor het reeds uitgevoerde beleid door (voormalige) medebestuurders. Dat de daa...

Lees meer

De pre-pack in de praktijk

Een analyse van 48 faillissementen waarin de aanwijzing van een beoogd curator heeft plaatsgevonden 'De pre-pack in de praktijk' is een boekuitgave van de afstudeerscriptie van mr. Hurenkamp. ...

Lees meer